Επιμήκυνση των εκτεινόντων των δακτύλων του ποδιού
με τη χρήση βραχέως και μακρού εκτείνοντος

Ι. Η. Βλάχος, Ι. Πετρουτσάς

Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»

 

Η επίδραση των εκτεινόντων στην πρόκληση σφυροδακτυλίας είναι από μακρού γνωστή, γι’ αυτό και στα πρώιμα στάδια της παραμόρφωσης αρκεί η επιμήκυνση του μακρού και η διατομή ή μη του βραχέως εκτείνοντος για να αποτρέψει την εξέλιξη της παραμόρφωσης. Όμως, η επιμήκυνση του μακρού εκτείνοντος με την τεχνική της Ζ-πλαστικής καταλήγει σχεδόν πάντα στη συρραφή ενός κολοβώματος ιδιαίτερα ισχνού. Συχνά η συρραφή δεν επιτυγχάνεται και ο μακρός παύει να λειτουργεί, ενώ επίσης όχι σπάνια το μήκος της επιμήκυνσης δεν είναι ικανοποιητικό και η παραμόρφωση του δακτύλου υποτροπιάζει.

Σκοπός

Σκοπός της μελέτης είναι να φανεί εάν η επιμήκυνση των εκτεινόντων των δακτύλων μπορεί να δώσει καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα με την προτεινόμενη επανασυρραφή του βραχέως με τον μακρό.

Μέθοδος

Με συνήθη επιμήκη τομή παρασκευάζεται ο μακρός και διακόπτεται η συνέχειά του κατά το δυνατόν κεντρικά, ενώ ο βραχύς αποκόπτεται στην κατάφυσή του. Το δάκτυλο φέρεται σε πλήρη κάμψη και συρράπτεται τελικοτελικά ή πλαγιοπλάγια το κεντρικό του βραχέως με το περιφερικό του μακρού.

Υλικό

Τους τελευταίους 24 μήνες έχουν χειρουργηθεί 5 ασθενείς με αυτή τη μέθοδο. Οι ασθενείς υπεβλήθησαν συγχρόνως σε οστεοτομία 1ου μεταταρσίου για βλαισό μεγάλο δάκτυλο. Στους 2 από τους 5 έγινε και οστεοτομία 2ου δακτύλου τύπου Weil. Οι επιμηκυνθέντες τένοντες αφορούσαν στις 3 περιπτώσεις το 2ο δάκτυλο και στις 2 περιπτώσεις το 2ο και το 3ο.

Αποτελέσματα

Δεν υπήρξαν επιπλοκές φλεγμονής, το δάκτυλο παρέμεινε στη διορθωμένη θέση ακινητοποιημένο με λευκοπλάστ για 6 εβδομάδες. Η κινητικότητα (ραχιαία έκταση) μετά την 8η εβδομάδα ήταν μικρότερη του φυσιολογικού. Αποκατεστάθη μετά τον 6ο μήνα. Η μέση διάρκεια follow-up ήταν 6 μήνες (3-24).

Συμπέρασμα

Προτείνεται η επιμήκυνση των εκτεινόντων στις περιπτώσεις σφυροδακτυλίας με τη χρήση βραχέως και μακρού εκτείνοντος αντί της συνήθους Ζ-πλαστικής, γιατί έχει καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Παρουσίαση

Επιμήκυνση εκτεινόντων ποδιού

Comments are closed.